FAQ om krav på att informera om tidigare lägsta pris

Det har snart gått ett år sedan den nya regeln om krav på prisinformation trädde i kraft i 7 a § prisinformationslagen (2004:347), (PIL). Bestämmelsen grundar sig på EU:s Prisinformationsdirektiv och syftar till att skydda konsumenter från vilseledande prissänkningar genom krav på att näringsidkare är skyldiga att informera om det tidigare lägsta priset för en produkt som anges i marknadsföringen som prissänkt. Detta gäller även vid användningen av påståenden som ger intryck av att produkten är prissänkt, exempelvis ”rea”, ”kampanjpris”, ”deals”, ”Black Friday” och liknande. Det är därför viktigt att tänka på hur priset för en produkt anges i marknadsföringen och hur det uppfattas av konsumenter.

Generella påståenden som framhåller prisfördelar men som inte innebär att näringsidkaren informerar om en prissänkning, exempelvis ”Bra pris”, ”Lågt Pris”, kan användas utan att kravet på att ange lägsta pris behöver anges.

Om näringsidkaren vill komplettera det tidigare lägsta priset vid en prissänkning med ett ordinarie pris för produkten så ska det klart och tydligt framgå att det är ett ordinarie pris som anges. Konsumentverket anser att näringsidkare bör undvika att ange två referenspriser eftersom det kan vara förvirrande och vilseledande för konsumenter.

Näringsidkare bör även vara försiktiga med att hänvisa till ett rekommenderat pris eftersom jämförelsen kan uppfattas som en prissänkning. Näringsidkaren behöver dessutom vara medveten om övriga krav som måste vara uppfyllda för att kunna hänvisa till ett rekommenderat pris.

Det tidigare lägsta priset kan anges som ett referenspris bredvid det prisnedsatta priset. Konsumentverket rekommenderar att näringsidkare använder sig av uttryck som tydligt anger att referenspriset är tidigare lägsta pris, exempelvis genom att ange ”tidigare lägsta pris”, ”lägsta pris de senaste 30 dagarna”.

Här nedan har jag samlat ett urval av frågor och svar som har tagits upp i den juridiska rådgivningen hos FMI. Svaren nedan grundar sig på Prisinformationslagen, Konsumentverkets uppdaterade vägledning till Prisinformationslagen samt EU kommissionens vägledning om tolkning och tillämpning av lagändringen i Prisinformationsdirektivet.

Påföljderna är stränga för näringsidkare som inte lämnar prisinformation eller gör det på ett felaktigt sätt enligt 7 a § PIL. Näringsidkaren kan i sådana fall bli skyldig att betala marknadsstörningsavgift på 10 000 kronor och som högst 4 % av årsomsättningen. Tveka inte att kontakta FMI för rådgivning om du har frågor.

Vad innebär prisinformationskravet i 7 a § PIL?

Svar: När en näringsidkare anger att priset har sänkts för en produkt så är näringsidkaren skyldig att även ange det tidigare lägsta priset som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Regeln gäller både i fysisk butik och internet.

Vilket är det ”tidigare lägsta priset” för en produkt där priset sätts ned gradvis?

Svar: När priset sänks gradvis utan avbrott under samma försäljningskampanj så ska näringsidkaren som tidigare lägsta pris ange det lägsta priset som näringsidkaren tillämpat för varan under de senaste 30 dagarna före den första prissänkningen. Exempel: under en kampanj så sätts priset ned för en vara initialt med 20 % och därefter med 50 % och till sist med 70 %. Det tidigare lägsta pris som säljaren ska ange som referens är det lägsta pris som säljaren tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före den första prissänkningen på 20 %.

Vilket är det ”tidigare lägsta priset” för produkten när olika försäljningskampanjer avlöser varandra?

Svar: Vid flera på varandra följande försäljningskampanjer, exempelvis vid Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, så ska näringsidkaren som det tidigare lägsta priset ange det lägsta priset som näringsidkaren tillämpat för produkten de senaste 30 dagarna före prissänkningen, vilket ska anges för varje enskild försäljningskampanj.

Hur ska tidigare lägsta pris anges för en produkt som funnits till försäljning kortare tid än 30 dagar?

Svar: Om näringsidkaren tillhandahåller en produkt som funnits till försäljning kortare tid än 30 dagar innan näringsidkaren anger att produkten är prissänkt så ska näringsidkaren som tidigare lägsta pris ange det lägsta priset som produkten haft under den korta perioden.

Finns det undantag från att behöva ange tidigare lägsta pris vid prissänkningar?

Svar: Ja. Det tidigare lägsta priset behöver inte anges för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla, exempelvis färska livsmedel och snittväxter. 

Kombinationserbjudanden eller villkorade erbjudanden anses inte utgöra ett påstående om sänkt pris och omfattas därmed inte av kravet på att ange tidigare lägsta pris. Exempel på sådana erbjudanden är ”köp 1 få 2”, ”köp 2 betala för 1”, ”25 % rabatt vid köp över 500 kr”. Uppräkningen är inte uttömmande.

Generella påståenden som framhåller prisfördelar men som inte innebär att näringsidkaren informerar om en prissänkning, exempelvis ”Bra pris”, ”Lågt Pris”, kan användas utan att kravet på att ange lägsta pris behöver anges.

Kravet på att ange tidigare lägsta pris gäller inte heller för långsiktiga arrangemang som gör det möjligt för konsumenten att dra nytta av sänkta priser och specifika individuella prissänkningar i form av kundlojalitetsprogram. Kravet gäller heller inte för personanpassade prissänkningar, exempelvis rabatter som är kopplade till konsumentens tidigare inköp hos näringsidkaren eller rabatter som ges på grund av något speciellt tillfälle, exempelvis konsumentens födelsedag.

Observera dock att om en prissänkning presenteras som personanpassad men i själva verket riktar sig till konsumenter i allmänhet så gäller kravet på att ange tidigare lägsta pris. Detta gäller exempelvis när en näringsidkaren tillhandahåller kuponger eller rabattkoder till alla konsumenter som besöker butiken eller webbshoppen under en viss period och där koden eller lojalitetsprogrammet är tillgängligt eller används av många eller majoriteten av kunderna eller påståenden på en webbplats eller i en annons om kampanjer eller prissänkningar för klubbmedlemmar.

Hur anges en prissänkning? 

Svar: Exempelvis genom att näringsidkaren anger ett nytt pris markerat i rött eller genom att det anges att priset har sänkts med en viss procentsats eller ett visst belopp, att det nya priset presenteras tillsammans med ett tidigare överkryssat pris.

När är regeln om att ange det tidigare lägsta priset tillämplig? 

Svar: Regeln aktualiseras när näringsidkaren tillkännager en prissänkning för en produkt, dvs. när näringsidkaren annonserar eller informerar om en prissänkning.

Hur ska det tidigare lägsta priset anges? 

Svar: Det tidigare lägsta priset för produkten kan exempelvis anges som ett referenspris inom parentes bredvid det nya prissänkta priset.

Hur ska det tidigare lägsta priset anges om det är samma pris som ordinarie pris? 

Svar: Näringsidkaren kan låta det ordinarie priset stå kvar som ett referenspris, exempelvis inom parentes.

Var ska det tidigare lägsta priset anges? 

Svar: Enligt prisinformationslagen ska prisinformation lämnas för bestämda varor genom uppgift av pris och i förekommande fall jämförpris. Prisinformation ska enligt grundregeln finnas på varan eller dess förpackning, på hyllkant eller en skylt i varans omedelbara närhet. Vad som är omedelbar närhet får bedömas från fall till fall men det ska vara enkelt för en konsument att ta del av prisinformationen. Om näringsidkaren tillhandahåller bestämda varor på internet så ska prisinformationen vara väl synlig, lätt att uppfatta och får inte skapa osäkerhet om vilken produkt som prisinformationen avser. Priset ska anges i omedelbar närhet till produkten.

Måste tidigare lägsta pris anges i reklamblad och annonser? 

Svar: Enligt prisinformationslagen så är det inte något krav på att lämna prisinformation i marknadsföring där ett företag enbart gör reklam för en produkt utan att direkt tillhandahålla den till konsumenter. Med att tillhandahålla menas att konsumenten i princip omedelbart ska kunna köpa varan vilket är fallet om varan finns i en butik, skyltfönster eller liknande. Om näringsidkaren däremot i sin marknadsföring erbjuder konsumenten en bestämd produkt med en prisangivelse så är näringsidkaren skyldig att lämna prisinformation. Detta innebär att om näringsidkaren anger att en produkt är prissänkt så är näringsidkaren skyldig att även ange det tidigare lägsta priset för produkten. Det tidigare lägsta priset ska i så fall lämnas på försäljningsstället.

Call Now Button