Nya konsumentregler 2022

Den 30 mars 2022 röstades den nya konsumentköplagen igenom i riksdagen, vilken träder i kraft den 1 maj 2022. Med den nya konsumentköplagen implementeras två EU direktiv, vilket medför att den nya svenska konsumentköplagen blir fullt ut EU anpassad.

Den nya konsumentköplagen innehåller en rad nyheter. Bland annat så har tillämpningsområdet utökats och den nya konsumentköplagen omfattar även digitala varor och tjänster, exempelvis e-böcker, streamingtjänster, molntjänster. Vid köp av en vara med digitala delar ska, om inget annat har avtalats, det digitala innehållet/tjänsten anses ingå i den fysiska varan samt tillhandahållas i den senaste tillgängliga versionen, dvs. vid tidpunkten för när avtalet ingicks. Varan kan anses felaktig om konsumenten inte får information om- och erhåller de uppdateringar som är nödvändiga för att varan eller tjänsten ska stämma med avtalet.

Personuppgifter som betalningsmedel. Den nya konsumentköplagen omfattar även avtal där en konsument får tillgång till digitalt innehåll i utbyte mot att näringsidkaren får tillgång till konsumentens personuppgifter. Detta anses då som ett köp om inte näringsidkaren endast behandlar personuppgifterna för att uppfylla rättsliga krav enligt GDPR eller för att tillhandahålla det digitala innehållet eller digital tjänst.

Omvänd bevisbörda utökas. Enligt nuvarande presumtionsregel i konsumentköplagen så gäller att om ett fel visar sig inom 6 månader från det att varan avlämnades till konsumenten så ska felet anses ha funnits vid avlämnandet om inte näringsidkaren bevisar motsatsen. Denna presumtionsfrist förlängs nu till 2 år. För digitalt innehåll och digitala tjänster gäller delvis andra tidsgränser för den omvända bevisbördan.

Felbestämmelsernas uppbyggnad ändras, vilket bland annat innebär att man skiljer mellan avtalade krav (subjektiva krav) och sådana andra krav som ska gälla oavsett avtalets innehåll (objektiva krav). Säljaren måste informera vid avvikelse från objektiva krav samt att konsumenten måste separat och uttryckligen godkänna den. Friskrivningsklausuler som används idag för att beskriva en varas skick, dvs. ”befintligt skick” får ingen verkan i den nya konsumentköplagen.

Idag gäller att en konsument får häva ett köp om felet är väsentligt. Det är konsumenten som skall bevisa att ett fel är väsentligt. I den nya konsumentköplagen gäller att konsumenten får rätt att häva ett köp när felet är allvarligt om inte säljaren visar att felet endast är ringa. Säljaren har således bevisbördan för att felet är ringa. Vid fel i varan får konsumenten rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans samt att näringsidkaren är skyldig att avhjälpa felet eller företa omleverans endast om åtgärden är möjlig och kan vidtas utan oskälig kostnad för näringsidkaren.

Marknadsföring av garantier och tillverkarens garanti. Enligt de nya reglerna gäller att om villkoren enligt ett garantibevis är mindre fördelaktiga för konsumenten än de som har angivits i marknadsföringen av en vara så ska marknadsföringens villkor gälla. Om tillverkaren är garantigivare så förtydligas i den nya konsumentköplagen att konsument, vid fel i vara, har rätt att kräva avhjälpande eller omleverans av tillverkaren.

Observera att ovan nämnda nyheter inte är uttömmande.

Nya skärpta krav på information, m.m.

I en proposition till riksdagen har regeringen lagt fram ett antal förslag till lagändringar i syfte att genomföra EU direktiv. Lagändringarna medför ändringar i marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen och distansavtalslagen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Propositionen är ännu inte beslutad i riksdagen.

Förslagen innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen. Förslaget innehåller bland annat följande lagändringar:

Marknadsplats ska informera om säljaren är näringsidkare: Det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte samt vilka regler som skall gälla för köpet.

Redovisning av kriterier för ranking av sökning: På marknadsplatser online ska näringsidkare informera tydligt om de kriterier som används för rankningen av de produkter som presenteras digitalt vid sökning online.

Redovisning av konsumentrecensioner: Näringsidkare måste ange på vilket sätt det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkterna. Förbud föreslås mot att uppge att recensioner av en produkt har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten utan att näringsidkaren vidtagit rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna kommer därifrån. Förbud föreslås också mot att lägga ut falska konsumentrecensioner eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner på sociala medier för att göra reklam.

Förbud att ge vissa sökresultat som är reklam utan att informera: Förbud föreslås mot att ge sökresultat som svar på en konsuments sökning online utan att informera om att det rör sig om betald reklam eller att betalning skett för att få bättre rankning.

Skärpta krav vid angivande av prissänkning på en vara: Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska uppgift om det tidigare priset anges. Tidigare pris är det pris som produkten haft under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis ska priset som gällde före den första prissänkningen anges. Undantag görs för varor som snabbt kan försämras. Reglerna gäller både online och i fysisk butik.

Skärpta krav på information vid distansavtal: Om priset har personanpassats genom ett automatiserat beslutsfattande måste information ges om detta. Näringsidkarens skyldighet att ge konsumenten information på innan avtal ingås utvidgas.

Distansavtalslagens tillämpningsområde föreslås justeras till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls.

Vissa bestämmelser om ångerrätt i distansavtalslagen föreslås ändras, bland annat när det gäller digitalt innehåll och digitala tjänster samt reparationer som har fullgjorts.

Sanktionsavgifter införs: Möjligheterna att utfärda marknadsstörningsavgift ska utvidgas samt att det ska införas en möjlighet att påföra en näringsidkare en sanktionsavgift vid överträdelse av avtalsvillkorslagen. Sanktionsavgifterna bestäms utifrån företagets omsättning, förslagsvis 4 %. Syftet är att skydda konsumenter mot allvarliga överträdelser av de konsumentskyddande reglerna.

Observera att ovan nämnda nyheter inte är uttömmande!