Nya krav på information vid prissänkningar

Observera! Med hänsyn till att det saknas utförliga förarbeten i fråga om hur de nya kraven ska tillämpas i olika situationer samt att det finns en rad tolkningsfrågor i övrigt som behöver utredas ytterligare är den information som lämnas om de nya reglerna i 7 a § Prisinformationslagen inte i något avseende rättsligt bindande för Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör. Informationen ska därför inte uppfattas som juridiskt bindande rådgivning. Informationen utgår endast från svenska förarbeten till den nya lagändringen i Prisinformationslagen (PIL) samt EU kommissionens icke rättsligt bindande vägledning till Prisinformationsdirektivet (PID). 

Nya krav på information vid prissänkningar 

Så här lyder den nya bestämmelsen § 7 a Prisinformationslagen:

”Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska även det tidigare priset anges. 

Det tidigare pris som ska anges ska vara det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska i stället det pris som gällde före den första prissänkningen anges. 

Det tidigare priset behöver inte anges för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla”.

Reglerna gäller endast när prissänkning kommunicerats

För att bestämmelsen, 7 a § PIL ska vara tillämplig krävs att näringsidkaren tillhandahåller en produkt med angivande av att priset för produkten har sänkts. En prissänkning kan exempelvis anges genom att näringsidkaren presenterar det nya priset tillsammans med en hänvisning till ett tidigare överkryssat pris eller att näringsidkaren upplyser om att priset har sänkts med ett visst procenttal eller ett visst belopp. Det kan vara nya ”röda priser”, begrepp som ”reapris”, ”specialerbjudande” och ”Black Friday erbjudande”.

Produkten måste ha tillhandahållits

Med att ”tillhandahålla” en produkt menas att konsumenten i princip omedelbart ska kunna köpa varan, vilket är normalfallet om produkten exempelvis finns i en butik, i skyltfönster, online eller liknande. Detta medför att bestämmelsen om krav på information om det tidigare lägsta priset inte behöver anges i reklamblad, annonser, TV, direktmarknadsföring och liknande eftersom produkterna inte tillhandahålls konsumenter för omedelbara köp via dessa marknadsföringskanaler.

Inte tillämpligt på generella påståenden om prissänkning 

Den nya bestämmelsen är inte tillämplig på mer generella påståenden om att ”Priset är lågt”, ”Priset är förmånligt”, ”Låga priser”, ”Bästa priser” eller erbjudanden där ett köp av en vara ger konsumenten rätt till ytterligare en vara kostnadsfritt, exempelvis ”köp en vara och få en vara på köpet”. Bestämmelsen omfattar inte prisjämförelser med andra näringsidkares prissättning för samma vara eller rekommenderade priser. Bestämmelsen gäller inte vid vanliga prisjusteringar, dynamisk prissättning.

Det tidigare lägsta priset innan prissänkning måste fastställas

Om näringsidkaren tillhandahållit en produkt med angivande av att priset sänkts för produkten måste näringsidkaren också ange det tidigare lägsta priset som tillämpats under den senaste 30-dagarsperioden före prissänkningen.

Av 7 a § andra stycket PIL framgår vad som avses med uttrycket ”tidigare pris”, nämligen det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Ifall priset på en produkthar höjts endast under ett fåtal dagar under 30-dagarsperioden, och därefter sänkts, får näringsidkaren inte informera om/använda det högre priset som gällde under de aktuella dagarna som det tidigare lägsta priset. Detta är endast tillåtet om det högre priset har tillämpats under minst 30 dagar före prissänkningen.

Näringsidkaren är inte skyldig att informera om hur länge det tidigare priset har gällt, utan behöver endast säkerställa att det tidigare priset är det lägsta pris som har tillämpats under den senaste 30 dagarsperioden.

Produkter som funnits till försäljning kortare tid än 30 dagar

Det kan i praktiken vara så att en produkt har funnits till försäljning under kortare tid än 30 dagar. I sådana fall får näringsidkaren ange det tidigare lägsta pris som tillämpats på produkten sedan den började säljas.

Gradvisa prissänkningar

Om en prissänkning har skett gradvis under de senaste 30 dagarna före prissänkningen ska näringsidkaren ange det tidigare lägsta pris som tillämpats på produkten under de senaste 30 dagarna före den första prissänkningen. Det är vanligt att näringsidkare vid säsongsutförsäljningar först sänker priset på en produkt med exempelvis 20 % för att sedan sänka priset ytterligare med 50 % och slutligen 70 %. I ett sådant fall behöver näringsidkaren endast ange det tidigare lägsta priset som tillämpats på produkten under de senaste 30 dagarna före den första prissänkningen på 20 %.

Flera distributionskanaler omfattas av prisinformation

Bestämmelsen i 7 a § PIL gäller för alla distributionskanaler, dvs. både fysisk butik och online. Den tillämpas både för varor och tjänster.

Placering av prisinformation

Enligt Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation framgår att prisinformationen som huvudregel ska vara skriftlig och lämnas på varan eller dess förpackning, på hyllkantsetikett, skylt eller annat likvärdigt sätt i produktens omedelbara närhet. Det ska vara lätt för en konsument att ta del av informationen.

Enligt den nya regeln i prisinformationslagen så ska näringsidkaren skriva ut vad det lägsta priset för produkten har varit de senast 30 dagarna före prissänkningen, vid sidan av det nya priset.

 Åtgärder för att underlätta efterlevnaden av 7 a § PIL 

För näringsidkare kan kravet på att säkerställa att det pris som anges som tidigare lägsta pris har tillämpats under den senaste 30-dagarsperioden leda till ökad administration, särskilt i samband med att nya realisationskampanjer startar. Ett sätt att öka kontrollen samt därmed underlätta efterlevnaden av 7 a § PIL är således att tillämpa ”karenstider” på 30 dagar mellan prissänkningskampanjer. Näringsidkaren då kan försäkra sig om att produkten inte haft ett annat lägsta pris inom de senaste 30 dagarna än det pris som produkten har i vanliga fall. 

 

Marie-Louise Sigemalm

VD, Branschorganisationen Färg Möbler och Interiör

2022-08-26

 

Call Now Button