Nya konsumentskyddande regler och nya sanktionsavgifter införs 1 juli 2022

I en proposition till riksdagen har regeringen lagt fram ett antal förslag till lagändringar i syfte att genomföra EU direktiv. Lagändringarna medför ändringar i marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen och distansavtalslagen. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Propositionen är ännu inte beslutad i riksdagen.

Förslagen innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen. Förslaget innehåller bland annat följande lagändringar:

Marknadsplats ska informera om säljaren är näringsidkare: Det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte samt vilka regler som skall gälla för köpet.

Redovisning av kriterier för ranking av sökning: På marknadsplatser online ska näringsidkare informera tydligt om de kriterier som används för rankningen av de produkter som presenteras digitalt vid sökning online.

Redovisning av konsumentrecensioner: Näringsidkare måste ange på vilket sätt det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkterna. Förbud föreslås mot att uppge att recensioner av en produkt har lagts ut av konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkten utan att näringsidkaren vidtagit rimliga och proportionella åtgärder för att säkerställa att recensionerna kommer därifrån. Förbud föreslås också mot att lägga ut falska konsumentrecensioner eller ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner på sociala medier för att göra reklam.

Förbud att ge vissa sökresultat som är reklam utan att informera: Förbud föreslås mot att ge sökresultat som svar på en konsuments sökning online utan att informera om att det rör sig om betald reklam eller att betalning skett för att få bättre rankning.

Skärpta krav vid angivande av prissänkning på en vara: Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska uppgift om det tidigare priset anges. Tidigare pris är det pris som produkten haft under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis ska priset som gällde före den första prissänkningen anges. Undantag görs för varor som snabbt kan försämras. Reglerna gäller både online och i fysisk butik.

Skärpta krav på information vid distansavtal: Om priset har personanpassats genom ett automatiserat beslutsfattande måste information ges om detta. Näringsidkarens skyldighet att ge konsumenten information på innan avtal ingås utvidgas.

Distansavtalslagens tillämpningsområde föreslås justeras till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls.

Vissa bestämmelser om ångerrätt i distansavtalslagen föreslås ändras, bland annat när det gäller digitalt innehåll och digitala tjänster samt reparationer som har fullgjorts.

Sanktionsavgifter införs: Möjligheterna att utfärda marknadsstörningsavgift ska utvidgas samt att det ska införas en möjlighet att påföra en näringsidkare en sanktionsavgift vid överträdelse av avtalsvillkorslagen. Sanktionsavgifterna bestäms utifrån företagets omsättning, förslagsvis 4 %. Syftet är att skydda konsumenter mot allvarliga överträdelser av de konsumentskyddande reglerna.

Observera att ovan nämnda nyheter inte är uttömmande!

Call Now Button