Beslutade stödåtgärder ligger fast – åtgärder för jobb och företag

Regeringen bedömer att smittspridningen kommer att vara fortsatt hög under en tid. Det är då rimligt att stödåtgärderna ligger kvar enligt vad regeringen aviserat tidigare.
 

Följande beslutade åtgärder ligger kvar till och med februari 2022:

 
Omställningsstöd:
 
Omställningsstödet omfattar perioden december 2021 till februari 2022. Det tidigare takbeloppet höjs till cirka 117 miljoner kronor. Omställningsstödet ska som tidigare kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 % jämfört med en referensperiod. Företag kommer att kunna få upp till 70 eller 90 % av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.
 
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag:
 
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag aktiveras för december 2021 till februari 2022. Förutsättningarna för omsättningsstödet är som tidigare bland annat att den enskilde näringsidkaren eller handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 % av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden. December, januari och februari utgör individuella stödperioder. Regler om omsättningsstöd december 2021 till februari 2022 träder ikraft den 7 februari 2022.
 

Följande beslutade åtgärder ligger kvar till och med mars 2022:

Ersättning för karensavdrag
 
Ersättningen för karensavdrag för anställda och karensdagar till egenföretagare de 14 första karensdagarna återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december till och med den 31 mars.
 
Ersättning till riskgrupper
 
Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december 2021 till och med den 31 mars 2022
 
Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden och för att få smittbärarpenning
 
Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden återinförs och gäller till och med den 31 mars 2022. Bestämmelserna gäller retroaktivt från och med den 19 januari 2022. För egenföretagare gäller bestämmelserna från och med den 8 december 2021.
 
Ersättning för sjuklönekostnader utöver det normala
 
Ersättningen för karensavdrag för anställda och karensdagar till egenföretagare de 14 första karensdagarna återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december till och med den 31 mars.
 

Följande beslutade åtgärder ligger kvar till och med juni 2022:

Slopat fribelopp för studiemedel
Skattefri förmån av fri parkering vid arbetsplatsen
 
Övriga åtgärder för jobb och företag:
 
I en tredje extra ändringsbudget för 2022 har regeringen lämnat ytterligare förslag på åtgärder med anledning av spridningen av covid- 19:
 
Anstånd med skatteinbetalningar
 
I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Det föreslås bl.a. att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 24 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. En sådan förlängning förutsätter dock bl.a. att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.
 
Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete så att företag kan ansöka om ordinarie korttidsstöd
 
I propositionen föreslås även att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. Den föreslagna ändringen innebär att även den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020 – september 2021 kan beviljas stöd om kraven i övrigt är uppfyllda. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 1 januari 2024.
 
Evenemangsstödet förlängs  
 
Kultur och idrott kommer att få ytterligare stöd och evenemangsstödet föreslås förlängas till och med den 30 juni 2022. Regeringen har tidigare aviserat att stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs med perioden januari till mars 2022 samt att stödet förstärks genom att både stödandelen och maxbeloppet för stödet höjs. Stödandelen höjs från 70% till 90% av de stödberättigade kostnaderna och taket för stödet höjs och gäller för evenemang som planeras under perioden januari till juni 2022. Beslut om förlängning kommer att tas av riksdagen under mars månad.
Call Now Button