Vad får leverantören bestämma?

Får en leverantör bestämma återförsäljarens priser till konsument?
Och kan leverantören straffa en återförsäljare som bryter mot en sådan restriktion? advokat Petter Holm reder ut. 

Frågorna ovan är vanliga i återförsäljaravtal. Exempel: En återförsäljare på landsbygden startar e-handel. Återförsäljaren har låga omkostnader och kan sänka priserna på nätet. Leverantören kräver att återförsäljaren höjer e-handelspriserna, för att inte konkurrera med leverantörens andra återförsäljare. ”Straffet” för att inte följa en sådan prisreglering kan till exempel vara att leverantören sätter högre inköpspriser för återförsäljaren.

Förbud mot konkurrensbegränsningar
Utgångpunkten är avtalsfrihet.

Ett avtal som begränsar konkurrensen kan dock vara ogiltigt om det begränsar konkurrensen.
Är parternas gemensamma marknadsandel mindre än 15 procent anses deras avtal i regel inte påverka konkurrensen. Vidare gäller ett gruppundantag för vertikala avtal där ingen av avtalsparterna har en marknadsandel som överstiger 30 procent på den relevanta marknaden, förutsatt att avtalet inte innehåller några särskilt allvarliga begränsningar.

En part med dominerande ställning (en andel ≥40 procent av den relevanta marknaden) är dessutom skyldig att inte missbruka denna, bland annat i sin prissättning. Dominans kan visa sig genom att en leverantör har möjlighet att kräva starka konkurrensbegränsningar, samtidigt som återförsäljarna har få reella alternativ.

Prissättning: några enkla regler
I ett återförsäljarförhållande får leverantören inte:
• Sätta ett fast pris som återförsäljaren måste ta ut av konsument.
• Bestämma återförsäljarens lägstapris till kund.

Däremot får leverantören sätta:
 Ett högsta pris som återförsäljaren får ta ut.
 Prisrekommendationer i form av cirkapris-listor, som inte är bindande.

Får leverantören ”straffa” återförsäljaren?
Om en avtalad prisrestriktion strider mot konkurrenslagen enligt ovan så får leverantören inte driva igenom den med straffåtgärder inom ramen för avtalet.
Om leverantören däremot ställer upp sämre villkor för ett nytt avtal med återförsäljaren är läget annorlunda.
En leverantör i dominerande ställning har visserligen en skyldighet att undvika konkurrensbegränsande missbruk, men som regel kan konkurrensrätten inte tvinga en leverantör att ingå avtal på vissa villkor.

Avslutande tankar
När en återförsäljare förhandlar med en leverantör som vill ålägga prisrestriktioner är det viktigt att peka på konkurrensrättens ramverk. Båda parter har intresse av ett hållbart avtal, som inte senare visar sig ogiltigt. Med tanke på konkurrensrättens komplexitet kan det vara värt att söka rådgivning redan på förhandlingsstadiet, för att undvika onödiga och kostsamma tvister.

Denna text ska inte uppfattas som, eller användas istället för, juridisk rådgivning i det enskilda fallet.

Call Now Button