Kontakt »    Press »   
Start
Aktuellt
Om oss
FMI Tidningen
Utbildningar
bli medlemmar
Mssor & Event
Annonser:
4 April 2017

Förbjudna kemikalier hittade i plast- och gummivaror

Kemikalieinspektionen har hittat otillåtna halter av cancerframkallande ämnen i flera varor av gummi och plast. Ämnena som kallas PAH:er upptäcktes bland annat i handtag, en hammare och en hästborste.

– De enskilda produkterna utgör ingen stor risk, men på sikt innebär det problem för både hälsa och miljö att de här ämnena förekommer i varor. PAH:er kan medföra hälsorisker om man utsätts för ämnena via munnen, huden och i vissa fall genom inandning, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande. 
 
I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen kontrollerat varor som är gjorda av gummi eller plast och som kommer i kontakt med huden eller kan stoppas i munnen. Analyserna har fokuserat på innehållet av polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) som är en grupp av ämnen varav en del kan orsaka cancer och skada arvsmassan. I projektet granskades 58 olika varor, bland annat kontrollerades handtagen på cyklar och verktyg samt träningsredskap. I fem av de testade varorna hittades PAH:er som är förbjudna i varor. Två av dessa är dock undantagna från regelverket eftersom de hade börjat säljas innan förbudet i EU:s kemikalielagstiftning Reach började gälla i december 2015.
 
PAH:er tillsätts inte avsiktligt i varor men förekommer som orenheter i råvaror som används vid tillverkningen av plast- och gummivaror. Ämnena kan därför finnas i plast- och gummidelar i många konsumentvaror. Kemikalieinspektionens analyser visade att PAH:er förekom i alla de varor som undersöktes i projektet. I de flesta fall rörde det sig dock om PAH:er som inte är reglerade i kemikalielagstiftningen.
 
I projektet kontrollerade Kemikalieinspektionen även om varorna innehöll andra typer av ämnen som är begränsade i lagstiftningen. I ett gummihandtag och en hammare upptäcktes otillåtet höga halter av bly. I samma hammare och handtag samt i en yogamatta hittades även kortkedjiga klorparaffiner som är misstänkt cancerframkallande och är skadligt för vattenlevande organismer. I sex varor påträffades ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen i halter över 0,1 procent. I huvudsak rörde det sig om ftalaten DEHP. Företag som säljer varor med ämnen på kandidatlistan i halter över 0,1 procent är skyldiga att ge information om detta till yrkesmässiga användare.
 
Flera av företagen som hade sålt varor med förbjudna ämnen stoppade försäljningen frivilligt efter att de tagit del av Kemikalieinspektionens analysresultat. I två fall då företagen inte uppgav att de själva hade stoppat försäljningen beslutade Kemikalieinspektionen om försäljningsförbud för varorna.
 
 
Källa: Kemikalieinspektionen